Päämies Yritys
NORETRON Komponentit Oy
Eiab Finland Oy
Kajote Oy Milcon Oy
Promoco Scandinavia AB
Kvartselektronik OY
Elgood Oy
Harrico PTE Oy
Rutronik Finland
Elgood Oy
Kemet TTI Finland Oy
Tausen Oy
Tampereen Sähköpalvelu Oy
Q-Flex Oy
Eiab Finland Oy
OY FLINKENBERG AB
Rutronik Finland
Elgood Oy
Eiab Finland Oy
Tim-Nordic Oy
OY FLINKENBERG AB
Tim-Nordic Oy
Rotakorn Electronics AB
Rutronik Finland
Rotakorn Electronics AB
Rutronik Finland
Rutronik Finland
Q-Flex Oy
Rutronik Finland
Q-Flex Oy
Rutronik Finland
Tim-Nordic Oy
Ekval Oy Insinööritoimisto
EG Electronics
Rutronik Finland
KOYO Electronics CO., Ltd Eiab Finland Oy
Rutronik Finland
Tausen Oy
NORETRON Komponentit Oy
Ekval Oy Insinööritoimisto
Micro Analog Systems Oy
Elgood Oy
NYLUND-GROUP OY AB
Q-Flex Oy
Rutronik Finland
EG Electronics